Transformatie glastuinbouwgebied Buitenkaag

Medio november 2021 heeft gemeente Haarlemmermeer de Visie Buitenkaag 2040 gepubliceerd met daarin de volgende ontwikkelrichtingen:
a. ruimte bieden aan mogelijkheden voor transformatie in het glastuinbouwgebied;
b. faciliteren van diverse vormen van recreatie en toerisme;
c. versterken van Ringdijk en dorpskarakteristiek;
d. structureel verminderen van de parkeerproblematiek

PNH is adviseur van Flower Traveler Vastgoed B.V., een van de eigenaren is het gebied. Eind 2021 is een globaal haalbaarheidsonderzoek gestart voor de ontwikkeling van vier vrije kavels aan de Zweilandstraat waarbij gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid van het college om de bestemming Agrarisch te wijzigen in Wonen met tuin. Uitbreiding van het bestaande parkeerterrein voor Royal Van Lent Shipyard is in voorbereiding. Er is door PNH een studie uitgevoerd naar de transformatie van het gebied waarbij verouderde kassen worden gesloopt en ca. 50 recreatiewoningen worden toegevoegd.

Geschreven op 3 januari 2022