Ontwikkelingsplanologie

Door de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening per 1 juli 2008 zijn de planologische-juridische procedures veranderd.
Met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) per 1 oktober 2010, de wet Bestuurlijke lus Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Crisis- en herstelwet (Chw) is een woud van wet- en regelgeving ontstaan. De Omgevingswet beoogt 26 bestaande wetten te bundelen tot één integrale wet ten aanzien van het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving.

PNH heeft de kennis en ervaring in huis om u van planologisch-juridische adviezen te voorzien.
De huidige toelatingsplanologie ‘nee, tenzij’ heeft niet langer toekomst. De nieuwe Omgevingswet gaat uit van ontwikkelingsplanologie: ‘ja, mits’.
Daarmee wordt een beroep gedaan op de zorgvuldigheid van de adviseur en ontwikkelaar en de zorgplicht die een ieder heeft ten aanzien van de fysieke leefomgeving.

Aantonen dat een gebiedsontwikkeling of project maatschappelijk en economisch wel uitvoerbaar is en dat daarbij vanzelfsprekend rekening wordt gehouden met de belangen van derden is onze uitdaging.