Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling in een dynamische omgeving is multidisciplinair en vereist een integrale procesaanpak en programmatische benadering.
Het is daarbij van belang een gebiedsvisie te ontwikkelen en uitgangspunten en randvoorwaarden vast te stellen voor de uitwerking van de gebiedsvisie in het bestemmingsplan c.q. omgevingsplan. Van belang is een tijdige participatie van belanghebbenden.

Van omgevingsvisie naar omgevingsplan, van huisvestingseisen naar ontwerp en van omgevingsvergunning naar kwaliteitsborging voor het bouwen: PNH stuurt in overleg met de betrokken gemeente en belanghebbenden het totale proces aan, creëert draagvlak, ontwikkelt en realiseert de gebouwde omgeving.