Category: Nieuws


Verduurzaming kantoorgebouw Westerdokhuis te Amsterdam

januari 3rd, 2022 — 5:20pm

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Eind 2021 ontving PNH de adviesopdracht voor de verduurzaming van kantoorgebouw Westerdokhuis te Amsterdam.

Comment » | Nieuws

Transformatie glastuinbouwgebied Buitenkaag

januari 3rd, 2022 — 5:12pm

Medio november 2021 heeft gemeente Haarlemmermeer de Visie Buitenkaag 2040 gepubliceerd met daarin de volgende ontwikkelrichtingen:
a. ruimte bieden aan mogelijkheden voor transformatie in het glastuinbouwgebied;
b. faciliteren van diverse vormen van recreatie en toerisme;
c. versterken van Ringdijk en dorpskarakteristiek;
d. structureel verminderen van de parkeerproblematiek

PNH is adviseur van Flower Traveler Vastgoed B.V., een van de eigenaren is het gebied. Eind 2021 is een globaal haalbaarheidsonderzoek gestart voor de ontwikkeling van vier vrije kavels aan de Zweilandstraat waarbij gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid van het college om de bestemming Agrarisch te wijzigen in Wonen met tuin. Uitbreiding van het bestaande parkeerterrein voor Royal Van Lent Shipyard is in voorbereiding. Er is door PNH een studie uitgevoerd naar de transformatie van het gebied waarbij verouderde kassen worden gesloopt en ca. 50 recreatiewoningen worden toegevoegd.

Comment » | Nieuws

Stedelijke ontwikkeling Oss-West

januari 3rd, 2022 — 5:00pm

De woningbouwopgave van gemeente Oss omvat in totaal 8.200 woningen. Voor Oss-West is in samenwerking met SVP en Imoss een structuurvisie ontwikkeld voor ca. 3.000 woningen en stedelijke voorzieningen waarover de raad van Oss op 24 februari 2022 heeft besloten.
De structuurvisie Oss-West wordt in het voorjaar van 2022 uitgewerkt in een Stedenbouwkundig Raamwerk. Na de zomer volgt de opstelling van het ontwerp Chw bestemmingsplan Oss-West met verbrede reikwijdte dat eind 2022 ter visie wordt gelegd.
De planning is om eind 2023 te starten met de eerste fase.
PNH werkt sinds juni 2021 in opdracht van gemeente Oss en is verantwoordelijk voor de ontwikkelingsstrategie en de planeconomie.

Comment » | Nieuws

Floriade Almere 2022

februari 25th, 2018 — 11:35am

Op 12 februari 2018 publiceerde gemeente Almere de gunningsleidraad  voor de Europese mededingingsprocedure met onderhandeling voor het contracteren van een Samenwerkingspartner voor het ontwikkelen en realiseren van het Floriadeterrein en de stadswijk met 600 woningen, 60 waterwoningen en ca. 42.000 m2 BVO aan voorzieningen.
PNH, van december 2016 t/m 2019 ingehuurd door gemeente Almere, was als Projectmanager Gebiedsontwikkeling Floriade o.a. verantwoordelijk voor de Gebiedsvisie, de aanbestedingsprocedure, het voorlopige en definitief Ontwikkelingsplan en de totstandkoming van de ontwikkelingsovereenkomst met Amvest Vastgoed B.V., nadien Weerwater C.V. (Amvest en Dura Vermeer).

Vanaf september 2020 is PNH contractmanager namens gemeente Almere. Na de Floriade, eind 2022, wordt het gebied doorontwikkeld tot de stadswijk Hortus.

Comment » | Nieuws

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

december 27th, 2015 — 12:45pm

De Wet kwaliteitsborging, door de Eerste Kamer al aangenomen op 14 mei 2019, treedt na enkele keren uitstel alsnog per 1 januari 2023 stapsgewijs in werking en heeft 3 doelen:

  • verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit
  • verbeterde positie van de consument
  • stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering

De veranderingen uit de Wkb gelden (naar verwachting) tot en met 2024 alleen voor eenvoudige bouwwerken. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Vanaf 2025 volgen de andere bouwwerken. Door een aantal wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek versterkt de Wkb  de positie van de opdrachtgever. Dit zijn de 5 belangrijkste veranderingen:

  • Onafhankelijke kwaliteitscontroleurs controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. Dit doen zij tijdens het ontwerp en op de bouwplaats. Deze controleurs heten kwaliteitsborgers;
  • De aannemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die hij zelf veroorzaakt heeft. Als er gebreken zijn, dan kan de klant de aannemer dwingen om de fouten te repareren. Ook als de klant deze fouten pas later ontdekt;
  • De aannemer moet de klant laten weten of en hoe hij zich heeft verzekerd tegen faillissement en risico’s op schade en gebreken;
  • Klanten kunnen, net als in de huidige situatie, 5% van het bouwbedrag (aanneemsom) parkeren bij de notaris. Nu gaat dit bedrag automatisch naar de aannemer als het gebouw klaar is. Vanaf 1 januari 2021 keert de notaris het geld aan de aannemer uit, wanneer de klant aangeeft dat alle gebreken zijn verholpen;
  • Wanneer de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem ziet, kan de gemeente de bouw stilleggen.

Tijdens de implementatie van de Wkb wordt zo nauw mogelijk aangesloten op de implementatie van de Omgevingswet per 1 januari 2023. Niet alleen moet de bouwopgave een prominente plaats krijgen in zowel de omgevingsvisie en in het omgevingsplan, ook de werkprocessen en het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) moeten aansluiten op de Wkb.

Wist u dat Jan Vlaming van PNH al in 1994 het post-HBO diploma Kwaliteitskundige (Quality Engineer) heeft behaald en een auditmethode heeft ontwikkeld voor projectontwikkeling en bouw?

Hij kan u adviseren over de gevolgen voor de rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Comment » | Nieuws

Back to top